Співпраця з вітчизняними
та закордонними ЗВО

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ НА ТЕМУ: «ДІЯЛЬНІСТЬ
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА У СУЧАСНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ»

11 квітня 2024 р. викладачі і здобувачі вищої освіти кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва взяли участь у всеукраїнському Круглому столі на тему: «Діяльність студентського наукового гуртка у сучасному університеті» за участі таких ЗВО: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Львівський національний університет імені Івана Франка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Під час круглого столу було обговорено важливі питання студентської науки: тематику наукових студентських гуртків, залучення здобувачів вищої школи до наукової діяльності, репрезентація результатів наукової роботи студентства тощо.

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР
З ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва систематично здійснює моніторинг освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, упроваджуючи найкращі вітчизняні та зарубіжні практики, з метою модернізації вищої освіти та підвищення якості підготовки здобувачів.

8 квітня спільно з кафедрою психології, педагогіки та філософії було проведено міжкафедральний науково-методичний семінар з обговорення освітніх програм.

У семінарі взяли участь працівники нашої кафедри В. Маслак, Л. Бутко, М. Книш, В. Саранча, С. Федоренко, В. Шабуніна, які входять до проєкних груп ОП, є гарантами ОП та експертами НАЗЯВО. Кафедру ППФ представляла завідувач кафедри, гарант магістерської програми зі спеціальності 053 Психологія, експерт НАЗЯВО О. Литвинова.

Важливо, що викладачі нашої кафедри В. Саранча та В. Шабуніна є здобувачами магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія, а С. Федоренко має вищу освіту за цією спеціальністю. Отже, наші викладачі як здобувачі вищої освітити висловили своє бачення ефективної підготовки психологів.

Під час плідної дискусії було обговорено новітні тенденції в підготовці здобувачів вищої освіти, зміст ОП, структурно-логічну схему освітніх компонент, види практик тощо.

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА
КАФЕДРИ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
НУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
О. П. ВАСЮТИ

27 березня 2024 року викладачі нашої кафедри та здобувачі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності відвідали гостьову лекцію Олега Павловича Васюти – заслуженого працівника культури України, заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка на тему: «Проєкт моєї мрії: технологічний аспект» Питання, підняні лектором, викликали жваву дискусію серед слухачів, до якої доєдналися й викладачі кафедри.

Обговорення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

16 листопада в межах багаторічної співпраці з Олександрійським фаховим коледжем культури і мистецтв було організовано обговорення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та підходів держави до оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності.

Наша кафедра має великий досвід успішного проходження акредитаційних експертиз, а в університеті впроваджено надзвичайно ефективну багатоступеневу систему забезпечення якості вищої освіти.

Експерти НАЗЯВО проф. В. Маслак і доц. Л. Бутко поділилися досвідом з завідувачкою виробничої практики коледжу О. Чернявською щодо процесу підготовки до акредитації.

Науково-методичний семінар з перегляду освітніх програм і векторів розвитку спеціальностей

Кафедра ГНКМ впродовж тривалого часу плідно співпрацює з Олександрійським фаховим коледжем культури і мистецтв у навчально-методичному, науковому, культурно-виховному полі, адже коледж, як і наша кафедра, здійснює підготовку здобувачів у галузі 02 Культура і мистецтво. До того ж випускники коледжу продовжують навчання у нашому університеті за освітнім ступенем бакалавр та магістр.

Тому щороку наша кафедра на базі коледжу бере участь у науково-методичних семінарах з питань розвитку спеціальностей та з метою аналізу освітніх програм.

Цьогоріч семінар відбувся 18.09.2023 року за участі директора коледжу І. Баранова, завідувачки практики О. Чернявської, методиста О. Тараненка, заступника директора з навчальної роботи І. Погорілого, завідувача відділення Р. Шевченка, проф. В. Маслака, доц. Л. Бутко, доц. В. Саранчі, доц. В. Шабуніної.

На семінарі обговорювалися питання змісту підготовки здобувачів, урахування регіонального контексту, можливості під час навчання набувати soft skills, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, науково-дослідницької діяльності, умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами тощо.

Участь викладачів кафедри ГНКМ у засіданні членів
Спілки документознавців України

14 серпня 2023 року викладачі кафедри ГНКМ доєдналися до засідання членів Спілки документознавців України. Метою засідання стало вироблення провідними вченими України – фахівцями з інформаційної діяльності, документознавцями, бібліотекарями, архівістами – спільної позиції у рамках громадського обговорення запропонованого 08 серпня 2023 року Міністерством освіти і науки України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». До активного обговорення долучилися завідувач кафедри ГНКМ, д. іст. н., професор Маслак Володимир Іванович та д. н. із соц. ком., проф. Тур Оксана Миколаївна.

Пізніше члени кафедри ініціювали обговорення проєкту постанови в установах та організаціях м. Кременчука, серед студентів та членів Асоціації випускників кафедри ГНКМ.Зустріч зi здобувачами та викладачами Олександрійського коледжу культури і мистецтв

Співпраця кафедри ГНКМ із цим навчальним закладом сягає 2017 року, хоча й раніше його випускники вступали на навчання за спеціальностями, з Традиційно зустріч відбулася у теплій, дружній атмосфері.
Цьогоріч 17 травня викладачі нашої кафедри В. І. Саранча і В. В. Шабуніна на зустрічі зі здобувачами випускних курсів коледжу розказали про наш університет, кафедру, спеціальності 022 Дизайн, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та запросили продовжувати освіту в нашому університеті.
Окрім того, відбулася зустріч з директором училища І. Барановим та провідними викладачами коледжу О. Чернявською, І. Погорілим, О. Тараненком, на якій обговорили ОП з цих спеціальностей: обов’язкові освітні компоненти, пропоновані здобувачам вибіркові освітні компоненти, компетентності та результати навчання.
І. М. Баранов окремо наголосив на важливості безперервності освіти та взаємодії закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за початковим рівнем ВО та першим, другим і третім рівнями у справі якісної підготовки здобувачів вищої освіти, формуванні їхніх професійних навичок, світогляду, культурних цінностей тощо. Особливо це актуально для фахівців сфери культури під час боротьби за незалежність нашої країни та її культуру.

Обговорення ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності»

27 квітня 2023 р. у межах екскурсійної поїздки до Опішного, організованої кафедрою ГНКМ, відбулося обговорення ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» в аспекті її релевантності основним векторам розвитку професійної сфери й вимогам роботодавців. До обговорення долучилися докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, засновниця етносадиби-музею «Лялина світлиця», яка є постійною членкинею робочої групи з обговорення цієї ОП, що реалізується в КрНУ, О. Щербань і доктор культурології, професор, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії культури А. Щербань.

Обговорення ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів ВО

26 квітня 2023 р. в онлайн-режимі відбулося обговорення ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що реалізуються в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
До обговорення доєдналися представники академічної спільноти ЗВО, що здійснюють підготовку здобувачів ВО за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: Національного університету «Одеська політехніка» (О. В. Шевченко) та НаУ «Острозька академія» (Г. Охріменко, Ю. Маслова, О. Федорук).
У дискусії взяли участь викладачі нашої кафедри В. Маслак, Л. Бутко, В. Саранча, О. Тур, В. Шабуніна, О. Швець та здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня М. Книш та О. Юзва.
У результаті конструктивного діалогу були підняті важливі питання для якісної підготовки здобувачів: практична орієнтованість підготовки, реалізація концепції інклюзивної освіти, студентоцентрованість навчання тощо, було обговорено вибіркові компоненти, які пропонуються здобувачам в університетах.

Гостьова лекція професора кафедри інформаційної діяльності
та медіа-комунікацій Національного університету
«Одеська політехніка» О. В. Шевченко

26 квітня 2023 р. викладачі нашої кафедри та здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» доєдналися до гостьової лекції доктора наук із соціальних комунікацій, професора Національного університету «Одеська політехніка» О. В. Шевченко на тему «Особливості формування інформаційної культури фахівця-документознавця в роботі з електронними документами».
До лекції долучилися й здобувачі за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та викладачі кафедри інформаційно-документних комунікацій НаУ «Острозька академія».
Під час лекції Олена Шевченко закцентувала увагу на таких основних аспектах, як:
• варіативність трактування понять «інформаційна культура» та «інформаційна грамотність», особливості їх співвідношення;
• характеристика сучасних систем і модулів для функціонування електронних документів на українському інформаційному ринку;
• проєктування моделі підготовки фахівця-документознавця із врахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційної культури та електронних ресурсів.
Лекторка наголосила, що інформаційна культура має фундаментальний характер, оскільки пов’язана з основними проблемами інформаційно-індустріального суспільства та процесами створення принципово нової технологічної бази його духовної і соціальної модернізації.
Актуальність формування інформаційної культури та грамотності студентів загалом і документознавців зокрема пов’язана з розширенням впливу на молодь засобів масової комунікації, що зумовлює необхідність особистісно орієнтованого підходу до розвитку критичного мислення студентів, становлення захисного механізму до значного впливу засобів масової комунікації.
Актуальність лекційного матеріалу О. Шевченко зумовила зацікавленість слухачів, активне обговорення, особливо організаційно-педагогічних умов формування інформаційної культури майбутнього фахівця інформаційної сфери.


Лекція д. н. із соц. ком., проф. Бутиріної М. В.
із циклу «Запрошений професор»

Продовжуючи традицію кафедри ГНКМ «Лекція від запрошеного професора», 11 квітня 2023 р. для магістрів та бакалаврів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, а також усіх, хто цікавиться сучасними інформаційними процесами, професор кафедри маркетингу Національного університету «Дніпровська політехніка» Бутиріна Марія Валеріївна прочитала лекцію на тему: «Імперативи медіаосвіти у воєнний час».


Марія Валеріївна схарактеризувала надскладні інформаційні умови, у яких ми нині живемо: сьогоденню притаманні постправда, інфодемія, інформаційні перевантаження, гібридні протистояння, комунікаційні шуми. Згадала вона і про штучний інтелект, зокрема чат-бот Chat GPT, що набуває поширення.Опиняючись в інформаційній бульбашці, переконливо констатувала лекторка, ми стаємо заручниками таких явищ, як хейтвочингу, думскролінгу, хейтфоловінгу.
Для студентів стало цікавим, який формат анонімних каналів є найпривабливішим у контексті поширення дезінформації, маніпуляції та вкидів. Тому прозвучав один із імперативів сучасної інформаційної діяльності: враховуйте ризики та загрози при споживання інформації з Телеграм-каналів. У цьому контексті лекторка виділили ті каналі, що становлять загрозу.Серед порад професіонала – використання пребанкінгових ігор, що активно використовуються в системі західної медіаосвіти, вчать розрізняти фейки.
Тематика викликала жваве обговорення: питання задавали і викладачі, і студенти.
Щиро дякуємо доктору наук із соціальних комунікацій, професору Бутиріній Марії Валеріївні. Перемоги українському народу!!! Слава Україні!

Відкрита лекція О. П. Васюти «Творчий проєкт: вибір теми»

05.04.2023 р. викладачі кафедри ГНКМ і здобувачі вищої освіти за ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» долучилися до відкритої лекції професора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка О. П. Васюти на тему: «Творчий проєкт: вибір теми».
Також у межах відкритої лекції здобувачі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка представили свої проєкти:
1. «Посмакуємо?» – фестиваль інтернаціональних страв, метою якого є розвиток бізнесу й культури у сфері гастрономії, налагодження комунікації між країнами Європи за допомогою їжі, розвиток малого бізнесу.
2. «Музика – ритм нашого сердця» – фестиваль сучасної української музики, метою якого є поширення інформації про модерн-музику України, збір коштів на благодійність, залучення зірок естради.
3. Соціокультурний проєкт у галузі екології, що має на меті поширення інформації про глобальне потепління та наслідки екологічної кризи.
4. «Вільні. Нескорені» – виставка фотографії з метою висвітлення страждань міста-героя Чернігів під час повномасштабного вторгнення, наслідків російського терору та збір коштів на ЗСУ.

Обговорення ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності»

У межах VІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері», який було проведено 4-5 квітня 2023 року на базі кафедри фешн та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв і співорганізатором якого є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, було обговорено освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.
У дискусії взяли участь викладачі нашої кафедри В. Маслак, Л. Бутко, В. Саранча та В. Шабуніна, Київського національного університету культури і мистецтв (Я. Мартинишин, О. Хлистун, М. Бриль, О. Калантаєвська, Є. Коваленко, М. Проскуріна, Ю. Тимченко, І. Пархоменко та ін.), Сумського державного університету (А. Лебідь, В. Опанасюк, Т. Повалій, А. Синах та ін.), Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (Т. Григорчук, Л. Васильченко, О. Науменко та ін.) тощо.
У результаті конструктивного діалогу були підняті важливі питання: практична орієнтованість підготовки здобувачів, реалізація концепції інклюзивної освіти, студентоцентрованість навчання тощо, обговорено вибіркові компоненти, які пропонуються здобувачам в університетах.Науково-методичний семінар з обговорення освітніх
програм 03.11. 2022 р.

03 листопада 2022 року відбувся спільний з Олександрійським фаховим коледжем культури і мистецтв науково-методичний семінар, присвячений обговоренню освітніх програм спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
У семінарі взяли участь викладачі кафедри ГНКМ Л. Бутко, Д. Василенко, В. Маслак, В. Саранча, В. Шабуніна та представники коледжу: директор коледжу, заслужений працівник культури України І. М. Баранов, завідувач практики (виробничої, навчальної) коледжу О. В. Чернявська, заступник директора з навчальної роботи І. О. Погорілий, методист коледжу О. В. Тараненко.
Учасники семінару звернути увагу на такі критерії якості освітніх програм:
– відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання,
– відповідність освітніх компонентів визначеним компетентностям, доцільність розподілу кредитів для опанування освітніх компонентів та забезпечення програмних результатів навчання,
– ефективність використаних видів навчальних занять, форм організації освітнього процесу, методів навчання та оцінювання,
– організація навчання через дослідження,
– якість практичної підготовки;
– відповідність освітньої програми сучасним тенденціям ринку праці.
Слід зазначити, що такі семінари організовуються щорічно в межах багаторічної співпраці КрНУ, кафедри ГНКМ та коледжу, адже випускники Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв продовжують навчання в нашому університеті, реалізуючи можливість безперервної освіти. Співпраця з удосконалення освітніх програм дозволяє підвищити рівень якості освіти, забезпечити в здобувачів таких hard skills і soft skills, що нададуть їм можливість бути конкурентноздатними на ринку праці.

Методичний семінар «Актуальні питання вдосконалення професійної підготовки студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво»

Традиційно в межах співпраці кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ та Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв 13 вересня 2021 року відбувся спільний щорічний методичний семінар, присвячений цього року актуальним питанням удосконалення професійної підготовки студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво.
Предметом розгляду викладачів кафедри й коледжу були такі питання:
1. Безперервна освіта як пріоритетний напрям підвищення професійної компетентності фахівців галузі 02 Культура і мистецтво (доповідачі: В. І. Маслак, І. М. Баранов).
2. Основні вектори підготовки студентів спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа на початковому та першому рівнях вищої освіти (доповідачі: Л. В. Бутко, І. О. Погорілий).
3. Напрями вдосконалення підготовки студентів спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (доповідачі: В. І. Саранча, О. В. Тараненко).
4. Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців сфери культури в Україні (доповідач О. В. Чернявська).
5. Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи (доповідач Д. П. Василенко).
6. Студентоцентрований навчальний процес як запорука якості вищої освіти (доповідач І. М. Чумак). Спільний науково-методичний семінар «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти: вектори реалізації»

27 травня відбувся спільний науково-методичний семінар кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва та Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти: вектори реалізації».

У семінарі взяли участь викладачі кафедри ГНКМ Л. В. Бутко, Д. П. Василенко, В. І. Саранча та викладачі коледжу: директор І. М. Баранов, завідувач виробничого навчання О. В. Чернявська, заступник директора з навчальної роботи І. О. Погорілий, завідувач методичного відділення О. В. Тараненко.
Програмою семінару було передбачено обговорення проєктів освітніх програм спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, за якими здійснюється підготовка здобувачів у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Олександрійському фаховому коледжі культури і мистецтв, практику реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання тощо.

Методологічний семінар «Забезпечення якості освіти здобувачів другого освітньо-професійного рівня вищої освіти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

12 травня 2021 року відбувся методологічний онлайн-семінар «Забезпечення якості освіти здобувачів другого освітньо-професійного рівня вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Мета заходу – обговорити проект освітньо-професійної програми «Інформаційна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», галузі знань 02 «культура і мистецтво», кваліфікація: інформаційний аналітик.
У роботі семінару взяли участь: Збанацька Оксана Миколаївна – гарант програми, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій, доктор наук з соціальних комунікацій, доцент; Загуменна Віра Вікторівна – член робочої групи, професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій, кандидат педагогічних наук, професор; Добровольська Вікторія Василівна – член робочої групи, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент; Хіміч Ярослава Олегівна – доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій, кандидат історичних наук, доцент.
До семінару приєдналися викладачі інших ЗВО України: Спрінсян Василь Георгійович – завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій, кандидат мистецтвознавства, доцент; Маслак Володимир Іванович – завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор історичних наук, професор; Палеха Юрій Іванович – професор кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету, кандидат історичних наук, професор; Тур Оксана Миколаївна – професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент; Шевченко Олена Василівна – професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій, доктор наук із соціальних комунікацій, професор.
Роботодавці: Кириленко Олександр Григорович – завідувач відділу лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого; Барабаш Світлана Іванівна – вчений секретар Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Тихомир Віктор Петрович – директор Канівського коледжу культури і мистецтв. Випускники, студенти та аспіранти кафедри: Філіппова Наталя Павлівна – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій; Кривець Марія Петрівна – аспірантка кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ; Козачук Ірина – здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти НАКККіМ.
Учасники методологічного семінару висловили пропозиції для покращення забезпечення якості освіти здобувачів другого освітньо-професійного рівня вищої освіти спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, зокрема, розширити мету, залучити до розробки ОПП роботодавців, фахівців в галузі, здобувачів вищої освіти.
Вдячні всім, хто долучився до заходу!

Виїзний науковий семінар на базі кафедри історії, музеєзнавства і пам’яткознавства Харківської державної академії культури

21 жовтня 2020 року відбувся виїзний науково-методичний семінар «Сучасна вища освіта в Україні: міжнародні тенденції та вітчизняні реалії» на базі кафедри історії, музеєзнавства і пам’яткознавства Харківської державної академії культури, у якому взяв участь завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва В. І. Маслак.
У межах семінару було обговорено найактуальніші питання сучасної вищої освіти в Україні, як-от: академічна мобільність, академічна доброчесність і доброчинність, альтернативна освіта, студентоцентрований вектор освіти тощо.
Особливу увагу було приділено питанню рейтингування ЗВО і його структурних підрозділів, що призводить до зростання реальних показників якості освіти.
Також учасники семінару висловили рекомендації щодо проєктів ОПП «Музеєзнавство, памʼяткознавство» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого рівня вищої освіти, що реалізуються в Харківській державній академії культури та Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
Лекція єднання "ІНФОРМАЦІЯ ОЗБРОЮЄ, ТЕХНОЛОГІЇ ЄДНАЮТЬ, КУЛЬТУРА ГАРМОНІЗУЄ»

22 квітня 2021 р. викладачі кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва разом зі студентами спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" взяли участь у лекції єднання "ІНФОРМАЦІЯ ОЗБРОЮЄ, ТЕХНОЛОГІЇ ЄДНАЮТЬ, КУЛЬТУРА ГАРМОНІЗУЄ".
Головною метою заходу стала активізація освітньо-наукового співробітництва; обмін практичним досвідом підготовки фахівців гуманітарного профілю галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа у ЗВО Києва, Харкова, Полтави, Вінниці, Волині, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Дніпра, Маріуполя, Кременчука, Сум, Миколаєва, Тернополя та ін.; привернення уваги провідних освітніх осередків до нових перспектив, що відкриваються на українському ринку освітніх послуг, зокрема внутрішньої академічної мобільності; демонстрація позитивних змін у формуванні іміджу спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» в Україні та за її межами.
Обговорення велося за різними напрямками:
1. Нові підходи до підготовки фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа).
2. Поліфункційність спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: проблеми та шляхи вирішення у сучасному інформаційному суспільстві.
3. Організація роботи зі стейкхолдерами: виклики і можливості.
4. Ринок вакансій для випускників спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
5. Працевлаштування випускників галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (спеціальності 029 ІБАС та ін).: можливості, перспективи, реалії.
6. Досвід міжнародної співпраці в підготовці здобувачів освіти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
7. Шляхи та способи популяризації спеціальності галузі знань 02 «Культура і мистецтво» в умовах сьогодення.
8. Дуальна, неформальна та інформальна освіта для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (спеціальності 029 ІБАС та ін): проблеми та шляхи вирішення.
9. Роль виховних заходів у формуванні компетентностей фахівців: досвід ЗВО.
10. Дієві традиційні & інноваційні освітні методики в підготовці фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та ін).
11. Цифрова трансформація регіону: можливості та виклики для здобувачів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)
12. Роль фахівців в збереженні історико-культурної пам'яті.
Кафедра ГНКМ висловлює щиру вдячність організаторам за можливість долучитися до активного й конструктивного обговорення актуальних питань.

Виїзний науковий семінар на базі освітнього закладу «Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв»

Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНу упродовж останніх років активно співпрацює з освітнім закладом «Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв».
15.10.2020 р. відбувся виїзний науковий семінар на базі освітнього закладу «Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв», у якому взяли участь доценти кафедри В. І. Саранча та В. В. Шабуніна.

Науковий семінар був присвячений обговоренню проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності підготовки бакалаврів з менеджменту соціокультурної діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Директор освітнього закладу «Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв» І. М. Баранов і завідувач виробничого навчання О. В. Чернявська починаючи з 2017 р. беруть активну участь в громадському обговоренні ОПП Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, у засіданнях робочих груп, висловлюючи рекомендації, що зумовлюють підвищення рівня підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності і 029 Інформаційна ,бібліотечна та архівна справа.
Співпраця з Інститутом культури Ягеллонського університету

Починаючи з 2015 р. кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва співпрацює з Інститутом культури Ягеллонського університету. Співпраця полягає в здійсненні обмінів студентами (2015 р., 2019 р.), стажуванні викладачів (2015 р. – О. М. Тур, 2019 р. – В. І. Маслак, Л. В. Бутко, Д. П. Василенко), проведенні лекцій викладачами Ягеллонського університету (Ж. М. Осіковіч), організації спільної проєктної діяльності (фестиваль «Полікультура»).
К. і. н., викладач Ягеллонського університету Ж. М. Осіковіч проводить онлайн лекції для студентів спеціальностей 022 Дизайн, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, у межах яких знайомить здобувачів вищої освіти з організацією навчання в університетах Польщі, особливостями підготовки студентів зі спеціальності «Управління культурою й медіа» тощо.