Тур Оксана Миколаївна

професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
доктор наук із соціальних комунікацій
професор
ORCID
Researcher ID
Google Scholar
Scopus 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або
Web of Science Core Collection

1. Oksana Tur, Viktoriia Shabunina, Anastasiia Tur. Modern Medical Information Technologies: Implementation Issues and Development Vectors. Proceedings of the 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022). Ternopil, Ukraine, November 22-24, 2022. Рр. 478-490. (Scopus ISSN 1613-0073)
2. Tkachova N., Saienko V., Bezena I., Shkurat I., Tur O., Sydorenko N. Modern trends in the local governments activities. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Vol. 11, Issue 2, special issue XXII., pp. 112-119. (Web of Science).
3. Shabunina V., Tur O., Maslak V., Chernaia Ye. Social and Psychological Readiness of Electrical Engineering Students for Academic Mobility. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598569. Kremenchuk. 21-24.09.2021. (Scopus)
4. Shabunina V., Tur O., Tur A, Butyrina M., Krot V., Mytashop D. Psychological and Educational Conditions for Developing Intellectual Competence of Electrical Engineering Students. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598774. Kremenchuk. 21-24.09.2021. (Scopus)
5. Zbanatska, O., Tur, O., Sizova, K. Informational retrieval thesaurus of yaroslav mudryi national library of Ukraine: Content, structure, and use. Computational Linguistics and Intelligent Systems: Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Main Conference. Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021, 1, pp. 600–612. (ScopusISSN 1613-0073, WoS)
6. Shabunina V., Tur O., Tur A., Chernaia Ye. The IEEE Style: Peculiarities of the Format and Application Prospects. 2020 IEEE 25th International Conference “Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice” (PAEP). Kremenchuk. 21-25.09.2020. (Scopus)
7. Shabunina V., Tur O., Sarancha V. Foreign language Communicative Competence as a Factor of Improving the Quality of Electrical Engineering Students Professional Training. 2020 IEEE 25th International Conference “Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice” (PAEP). Kremenchuk. 21-25.09.2020. (Scopus)
8. Тур О. М. Первые шаги советской власти по охране и сохранению архивных документов в Украине в сопоставлении с современными тенденциями развития архивного дела. Вестник архивиста. 2013. № 1. С. 288-297. (WoS)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України

1. Tur O., Krot V., Shabunina V. Lesia Ukrainka and Mykhailo Hrushevskyi: Creative Contacts and Sociopolitical Views. Communications and Communicative Technologies. 2021. Issue 21. Pp. 59-65. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292107
2. Synieokyi O. V., Tur O. M. Space Music in Socio-Cultural Retrospective: Information Analysis of the Phonographic Heritage of HAWKWIND (англ. мовою) // Вісник Харківської державної академії культури. 2021. № 60. C. 68-77
3. Шабуніна В., Тур О., Маслак В. Проблема трансформації особистості в сучасному інформаційному просторі. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2021. №3. C.80-89.
4. Тур О. М. Джерела сучасної документознавчої термінології та її стандартизація. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т. 31 (70). № 2. С. 73-80.
5. Тур О. М. Сучасна проблематика гармонізування національних стандартів із міжнародними та європейськими. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. С. 27–35.
6. Тур О., Хміль-Чуприна В. Джерела інформації про книжкові видання й роль ЗМК у популяризації читання серед студентської молоді Кременчука. Вісник Книжкової палати. 2020. № 1. С. 10–14.
7. Сучасна проблематика гармонізування національних стандартів з міжнародними та європейськими. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. С. 41–49.
8. Тур О. М., Шабуніна В. В. Значення культурно-дозвіллєвої діяльності в особистісному розвитку викладачів закладів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 1. С. 240–244.
9. Тур О., Шабуніна В., Саранча В., Василенко Д. Феномен скандалу як специфічної форми соціокультурної комунікації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 35. С. 122-127.
10. Тур О., Шабуніна В., Саранча В., Василенко Д., Бутко Л. Культурна пам’ять про Першу світову війну: регіональний вимір. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 35. С. 28-35.
11. Тур О., Шабуніна В., Саранча В., Маслак В. Блогінг як специфічне явище культурної діяльності та комунікації в соціумі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 35. С. 109-115.
12. Шабуніна В. В., Тур О. М. Стандарти ISO, присвячені процесам оцифрування, конверсії та міграції документів. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2019. № 4. C. 54–62.
13. Тур О. М. Термінологічні дискусії в контексті створення та запровадження Єдиної державної системи діловодства (1960 – 1970-ті рр.). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. 43–50.
14. Тур О. М. Термінологічна діяльність ISO/TC 37 Language and terminology. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 1. С. 19–25.
15. Тур О. М. ISO/TC 46 «Information and documentation»: напрями діяльності та особливості представлення документознавчої термінології. Вісник Книжкової палати. 2018. № 10. С. 32–36.
16. Тур О. М. Початок формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології. Вісник Харківської державної академії культури. 2018. Вип. 53. С. 29–38.
17. Тур О. М. Уніфікація документознавчої термінології: принципи та функції. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 1. С. 37–41.
18. Тур О. М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІЕЕЕ (Institute of electrical and electronics engineers style). Вісник Харківської державної академії культури. 2017. Вип. 50. С. 167-172.
19. Тур О. М. Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. № 4. С. 51–55.

Наявність виданого підручника, навчального посібника або монографії

1. Tur Oksana, Shabunina Viktoriia. LEXICAL AND SEMANTIC ORGANIZATION OF UKRAINIAN TERMINOLOGY OF LAND MANAGEMENT AND LAND CADASTRE. Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Рр. 474-504.
2. Тур О. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації: монографія. Кременчук: ПП Щербатих, 2018. 302 с.
3. Маслак В. І. Документознавчі аспекти діяльності сільських рад в Україні : навч. посібник / Маслак В. І., Василенко Д. П., Тур О. М. – Кременчук : ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015. – 176 с. Внесок: Маслак В. І. – 33 %, Тур О. М. – 33 %, Василенко Д. П. – 33 %
4. Тур О. М. Словник основних термінів землевпорядкування та кадастру / Тур О. М., Туровська Л. В. – Кременчук : В-во ПП Щербатих О. В., 2012. – 140 с. Внесок: Тур О. М. – 50 %
5. Тур О. М. Українська мова (професійне спрямування – «Геодезія, картографія та земелеустрій»: навч. пос. Кременчук : В-во ПП Щербатих О. В., 2010. 292 с.

Участь у міжнародних наукових проєктах

Міжнародне стажування для науково-педагогічних працівників у межах проєкту «DigIn.Net 2» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Університету прикладних наук Анхальт (Hochschule Anhalt, University of Applied Sciences) на базі DUDIZ (Німецько-український центр цифрових інновацій), 10.10–30.11.2022 р., 180 год. / 6 EСTS. Сертифікат про підвищення кваліфікації. Тема міжнародного стажування: «Digital Future: Blended Learning».
Куявський університет у Влоцлавеку (Републіка Польща), 180 год. / 6 EСTS. Сертифікат наукового стажування, грудень 2019 р. Тема стажування: «Проблеми та процес реформування освіти в галузі соціальних комунікацій в Україні та країнах ЄС».
03.12.2021 – On Being a Scientist Course. European Academy of Sciences and Research. Humburg, Germany. 10 hours / 0,3 ECTS. Сертифікат 03.12.2021 р.
21.09.2021 – 24.09.2021 – International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine. 30 hours / 1 ECTS. Сертифікат AR0921/MEES2021, виданий 24.09.2021 р.
25.08.2021 – 29.08.2021 – International Conference on Information, Communication and Multimedia Technology 2021 (ICICMT-2021). India, Madurai. 30 hours / 1 ECTS. Сертифікат виданий 29.08.2021 р.
01.06.2021 – 04.06.2021 – XXVIII International Scientific and Practical Conference “Trends in Science and Practice of Today”. Ankara, Turkey. 24 hours / 0,8 ECTS. Сертифікат 04.06.2021 р.
21.09.2020 – 25.09.2020 – IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine. 30 hours / 1 ECTS.
Інститут культури Ягелонського університету, м. Краків, соціокультурний проект «Полікультура» (2015 р.) https://krakow.mfa.gov.ua/news/38403-shhodo-koncertu-kulytura-jevromajdanu

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України

Член редакційної колегії наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»,
Член редакційної колегії наукового збірника "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Інформація та безпека суспільства»

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проєктів

2020 р. - керівництво студенткою Кручиненко А. О., яка зайняла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
2019 р. - керівництво студенткою Гречин І. В., яка зайняла ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
2018 р. - керівництво студенткою Зінченко А. О., яка зайняла ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
2017 р. - керівництво студенткою Кухаренко М. Ю., яка зайняла ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
2016 рік: Литвиновою Л. О., яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з документознавства..
2014 рік: керівництво студенткою Бутовою І. Г., яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з документознавства

Участь у професійних об’єднаннях

Член Національної спілки документознавців України (протокол №3 від 14.09.2021 р.).