Шабуніна Вікторія Валентинівна

доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
кандидат філологічних наук
доцент
ORCID
Researcher ID
Google Scholar
Scopus 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або
Web of Science Core Collection

1. Shabunina V., Tur O., Tur A. Modern Medical Information Technologies: Implementation Issues and Development Vectors. Proceedings of the 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022), Ternopil, Ukraine, November 22-24, 2022. Pp.478-490. (Scopus)
2. Sarancha V. I., Shabunina V. V. Transformation of socio-cultural processes and public views of provincial society under the influence of the First World War (on the example of the Poltava province). Heteroglossia, Studia kulturoznawczo-filologiczne. Numer 11 (2021). Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2021. pp.299-314. (Scopus)

3. Sarancha V., Lytvynenko А., Shabunina V. MAN Trolleybuses in Ukraine (1939-1951): а History, Technical Characteristics, Features of Operation. History of science and technology / Chief Editor О. Ya. Pylypchuk. Kyiv: SUIT, 2021. Volume 11. Issue 2. Рр.411-436. (Scopus)
4. Shabunina V., Tur O., Maslak V., Chernaia Ye. Social and Psychological Readiness of Electrical Engineering Students for Academic Mobility. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598569. Kremenchuk. 21-24.09.2021. (Scopus)
5. Shabunina V., Tur O., Tur A, Butyrina M., Krot V., Mytashop D. Psychological and Educational Conditions for Developing Intellectual Competence of Electrical Engineering Students. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598774. Kremenchuk. 21-24.09.2021. (Scopus)
6. Shabunina V., Tur O., Tur A., Chernaia Ye. The IEEE Style: Peculiarities of the Format and Application Prospects. 2020 IEEE 25th International Conference “Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice” (PAEP). Kremenchuk. 21-25.09.2020. (Scopus)
7. Shabunina V., Tur O., Sarancha V. Foreign language Communicative Competence as a Factor of Improving the Quality of Electrical Engineering Students Professional Training. 2020 IEEE 25th International Conference “Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice” (PAEP). Kremenchuk. 21-25.09.2020. (Scopus)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України

1. Шабуніна В. В., Бутко Л. В., Сізова К. Л. Дієслівні стилістеми у діалогічній структурі технічного науково-навчального тексту. Закарпатські філологічні студії. Вип.23. Т.2. Ужгородський нац. ун-т, 2022. С.74-79.
2. Шабуніна В. В., Бутко Л. В., Сізова К. Л. Лексико-семантичні ресурси діалогічної організації науково-навчального тексту. Закарпатські філологічні студії. Вип.24. Т.2. Ужгородський нац. ун-т, 2022.
3. Tur O., Krot V., Shabunina V. Lesia Ukrainka and Mykhailo Hrushevskyi: Creative Contacts and Sociopolitical Views. Communications and Communicative Technologies. 2021. Issue 21. Pp. 59-65. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292107
4. Василенко Д.П., Саранча В. І., Шабуніна В.В., Чернявська О.В. Соціокультурні аспекти архітектурного планування міста в період 1959-1975 років (на прикладі міста Кременчука Полтавської області). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 37/2021. С.41–47.
5. Шабуніна В., Тур О., Маслак В. Проблема трансформації особистості в сучасному інформаційному просторі. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2021. №3. C.80-89.
6. Тур О.М., Саранча В. И., Шабуніна В.В., Маслак В.І. Блогінг як специфічне явище культурної діяльності та комунікації в соціумі: ґенеза та метаморфози значеннєвого поля. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Напрям "Культурологія". Рівне, РДГУ, 2020. Вип. 35. С.109-115.
7. Шабуніна В.В., Тур О.М., Саранча В.І., Василенко Д.П. Феномен скандалу як специфічної форми соціокультурної комунікації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Напрям "Культурологія". Рівне, РДГУ, 2020. Вип. 35. С.115-122.
8. Бутко Л.В., Василенко Д.П., Шабуніна В.В. Внутрішній імідж бібліотеки: складники, функції, основні етапи формування. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер¬жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип.33. Том 1. С.27-33.
9. Шабуніна В. В., Саранча В. І., Бутко Л.В. Культурно-дозвіллєвий потенціал Університету третього віку як інноваційної соціально-педагогічної технології. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 32. Том 2. С.41-47.
10. Маслак В., Саранча В., Шабуніна В. Діяльність Михайла Грушевського в галузі української культури наприкінці XIX – на початку XX століття. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 31. Т. 1. С. 60–67.
11. Шабуніна В., Тур О. Значення культурно-дозвіллєвої діяльності в особистісному розвитку викладачів закладів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 31. Т. 1. С.240–245.
12. Sarancha V. I., Shabunina V.V. Southern Slavs Prisoners of the First World War in the Poltava Province Territory. Zaporizhzhia Historical Review. Vol. 2 No. 54 (2020).
13. Шабуніна В. В., Тур О. М. Стандарти ISO, присвячені процесам оцифрування, конверсії та міграції документів. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. № 4. C. 54–62.
14. Shabunina V., Sarancha V. Behavioral Deviations at the First World War (by the materials of Poltava Province. Zaporizhzhia Historical Review. 2019. 1(53). рp.73–78.
15. Shabunina V.V., Krot V.O. The Sources for the History of the Kremenchuk District Zemstvo. Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia: ZNU, 2019. Vol. 50. pp.85-90.
16. Крот В.О., Шабуніна В. В. Історія книги в творчій спадщині Михайла Грушевського. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2021. Вип. 160 (№ 1-2). С.91-97.

Наявність виданого підручника, навчального посібника або монографії

1. Tur O.M., Shabunina V.V. Lexical and Semantic Organization of Ukrainian Terminology of Land Management and Land Cadastre. Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Pp. 474-505. (In Ukrainian).
2. Sarancha V.I., Shabunina V.V. The Impact of the First World War on the Socio-Cultural Development of the Poltava Province and the Provincial Society Ideology. Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Pp. 283-306. (In Ukrainian).
3. Імідж бібліотеки: навч. посібник / Бутко Л. В., Маслак В. І., Василенко Д. П., Саранча В. І., Шабуніна В. В. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. 375 с.
4. Лінгвістичний аналіз тексту: практикум: навч. посіб. / Алексеєнко Н. М., Бутко Л. В., Сізова К. Л., Шабуніна В. В. Кременчук: КрНУ, 2018. 242 с. Внесок: Бутко Л. В. – 25 %, Шабуніна В. В. – 25 %.
5. І воїн, і вчений, і вчитель… (До 70-ї річниці закінчення Другої світової війни): документально-художнє видання / [Відп. ред. А. М. Лушакова]. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2015. 144 с.

Участь у міжнародних наукових проєктах

22.08.2022 – 12.12.2022 – Oнлайн курс «General English B1-C1» з вивчення англійської мови від Британської консалтингової компанії «Кормак Консалтенсі Груп» (Cormack Consultancy Group). Сертифікат VERIFICATION: ZP0wR1QumtfG
22.08.2022 – 12.12.2022 – Oнлайн курс «Business Speaking: Intermediate & Upper Intermediate» з вивчення англійської мови від Британської консалтингової компанії «Кормак Консалтенсі Груп» (Cormack Consultancy Group). Сертифікат VERIFICATION: xH9nohznLRJ8
10.10–30.11.2022 – International Internship «Digital Future: Blended Learning» у межах проєкту «DigIn.Net2» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Університету прикладних наук Анхальт (Hochschule Anhalt, University of Applied Sciences) на базі DUDIZ (Німецько-український центр цифрових інновацій), 180 год. / 6 EСTS. Сертифікат DN 202211129
22.11 – 24.11.2022 – ITTAP’2022: 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, Ternopil, Ukraine.
20.10 – 22.10.2022 – 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES’2022). Kremenchuk, Ukraine.
11.07–25.07.2022 – International Skills Development «Interactive Technologies and Cloud Services in Online Education: The Experience of the European Union Countries and Ukraine», International Foundation Educators and Scholars, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Lublin, Republic of Poland, 45 год. / 1,5 EСTS. Сертифікат Es№96890.
29.06.2022 – Міждисциплінарний круглий стіл з міжнародною участю «Перспективи музеєзнавчо-пам’яткознавчої та проблеми історичної освіти в Україні». Україна – Польща.
11.02.2022 – Series of educational webinars on scientometrics for professional development “International Experience in the Field of Publishing. Successful Publications in Scopus and Web of Science”. 30 год. / 1 кредит ЄКТС. Сертифікат АА3263
11.09.2021 – 17.10.2021 – Міжнародне стажування за програмою “Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience”. Krakow, Poland. 180 hours / 6 ECTS. Сертифікат SZFL-000874, виданий 17.10.2021 р.
03.12.2021 – On Being a Scientist Course. European Academy of Sciences and Research. Humburg, Germany. 10 hours / 0,3 ECTS. Сертифікат 03.12.2021 р.
25.10.2021 – 27.10.2021 – IV International Science Conference “Actual Tendencies of Development Science and Practice”. Rome, Italy. 12 hours / 0,4 ECTS. Сертифікат 27.10.2021 р.
21.09.2021 – 24.09.2021 – International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine. 30 hours / 1 ECTS. Сертифікат AR0921/MEES2021, виданий 24.09.2021 р.
25.08.2021 – 29.08.2021 – International Conference on Information, Communication and Multimedia Technology 2021 (ICICMT-2021). India, Madurai. 30 hours / 1 ECTS. Сертифікат виданий 29.08.2021 р.
01.06.2021 – 04.06.2021 – XXVIII International Scientific and Practical Conference “Trends in Science and Practice of Today”. Ankara, Turkey. 24 hours / 0,8 ECTS. Сертифікат 04.06.2021 р.
05.02.2021 – Сonférence scientifique et pratique internationale «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique». Paris, Republique Francaise. 0,2 ECTS. Сертифікат виданий 05.02.2021 р.
21.09.2020 – 25.09.2020 – IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine. 30 hours / 1 ECTS.
24.07.2020 – International Scientific and Practical Conference «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends». Oxford, United Kingdom. 0,2 ECTS. Сертифікат виданий 24.07.2020 р.
15.05.2020 – International Scientific and Practical Conference «Public Communication in Science: Philosophical, Cultural, Political, Economic and IT Context». Houston, USA. 0,2 ECTS. Сертифікат виданий 15.05.2020 р.
2017 – 2020 рр. – Програма «Україна-Франція: міжкультурний діалог».

Наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Літературний письмовий твір наукового характеру «Навчальний посібник «Лінгвістичний аналіз тексту: практикум» : а.с. 111328 / Алексеєнко Н. М., Бутко Л. В., Сізова К. Л., Шабуніна В. В. ; дата реєстр. 27.01.2022. Авторське право і суміжні права. Бюлетень. № 69, 2022.
2. Літературний письмовий твір наукового характеру «Стаття «The problem of alienation as a result of personality transformation in cyberspace» : а. с. 111766 / Тур О. М., Шабуніна В.В.; дата реєстр. 11.02.2022. Авторське право і суміжні права. Бюлетень. № 69, 2022.
3. Літературний письмовий твір наукового характеру «Lesia Ukrainka and Mykhailo Hrushevskyi: creative connections and sociopolitical views»: а.с. 115173 / Тур О.М, Крот В.О., Шабуніна В. В.; дата реєстр. 11.10.2022.
4. Літературний письмовий твір наукового характеру «Значення культурно-дозвіллєвої діяльності в особистісному розвитку викладачів закладів вищої освіти»: а.с. 115170 / Тур О.М, Шабуніна В. В.; дата реєстр. 11.10.2022.
5. Літературний письмовий твір наукового характеру «Проблема трансформації особистості в сучасному інформаційному просторі»: а.с. 115171 / Тур О.М, Шабуніна В. В., Маслак В. І.; дата реєстр. 11.10.2022.

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою

1. Організація культурно-дозвілллєвої діяльності англійською мовою, 300 год./ 10 кредитів ECTS.
2. Організація культурно-дозвілллєвої діяльності іноземною мовою, 90 год./ 3 кредити ECTS.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III – IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,
II – III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України»;
участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»

2019 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ІІ курсів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України;
2019 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру регіональної олімпіади з української мови серед студентів ІІІ курсів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України;

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проєктів

2020-2022 рр.: керівництво студентською постійно діючою проблемною групою «Глобальні виклики інформаційного суспільства» (6 осіб);
2019 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ІІ курсів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України;
2019 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру регіональної олімпіади з української мови серед студентів ІІІ курсів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України;
2022 р.: керівництво студенткою Лактіоновою В., яка посіла ІІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 035 Філологія;
2022 р.: керівництво студенткою Лактіоновою В., яка посіла І місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціолінгвістика»;
2019 р.: керівництво студенткою Гречин І., яка посіла ІІІ місце в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка.

Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини». Член Національної спілки документознавців України (протокол №3 від 14.09.2021 р.).