Осадчий Віктор Володимирович

доктор Ph.D з мистецтвознавства
ORCID
Researcher ID
Google Scholar
Scopus
E-mail: osadchiykrnu3@ukr.net


Програми стажування (підвищення кваліфікації)

1. Міжнародне стажування за програмою «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience». В межах стажування розроблено культурно-освітній проєкт за темою: «Бренд України в європейському культурно-історичному просторі» / «Brand of Ukraine in the European Cultural and Historical Space». Krakow, Poland. No. SZFL-002561. 180 hours / 6 ECTS. 22 квітня – 28 травня 2023 р. (Сертифікат).
2. Міжнародне стажування – Університет Вітовта Великого, м. Каунас (Литва). Віртуальна академічна мобільна програма в межах програми Erasmus+ «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» No. 598236-ЕРР-1-2018-1LТ-ЕРРКА2-СВНЕ-SР. 60 hours / 2 ECTS. 01 серпня – 05 вересня 2022 р. (Сертифікат).

Наукові публікації у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Butko L., Vasylenko D., Osadchyi V., Dobryden O., Martynyshyn Y. Effective Regional Clusters of Higher Education Institution and Enterprises. 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005725

Наукові публікації у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань України

1. Осадчий В. , Бутко Л., Василенко Д. Стилістичний потенціал українських краєвидів Мане-Каца як основа формування сучасних концепцій дизайн-проєктування. Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2022. Вип. 57. Т. 1. С. 75–80.
2. Osadchy V. Kremenchug in the creative biography of I. Repin and in Repin studies. The European Journal of Arts, Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2021. № 1 С. 156–160.
3. Осадчий В. , Малякова І.А., Малякова М.С. Методика застосування засобів формалізації для моделювання навчального процесу. Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2021. Вип. 36. С. 157–172.
4. Осадчий В. Розвиток фотографічної справи у Кременчуку кінець ХІХ – початок ХХ століття. Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2021. Вип. 37. Т. 2. С. 80–86.
5. Осадчий В. Перша виставка картин у Кременчуку в 1914 році. Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2021. Вип. 35. Т. 4. С. 17–25.
6. Osadchiy V. The contribution of Kharkіv institute of art and industry graduates for the formation of the Kremenchuk artistic monumental look. The scientific heritage. 2020. № 49. Р. 4. Р. 10–13.
7. Осадчий В. Фактори впливу на розвиток дизайну як науки. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13). Ч. 1. 1. С. 38-44.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше
п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Авторське свідоцтво монографія «Шляхи подалання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти» № 113625 (дата реєстрації 06.06.2022)
2. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн кабінету малюнку та живопису Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806807 (дата реєстрації 14.03.2019)
3. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «В’їзний знак «Кременчук» № 806811 (дата реєстрації 14.03.2019)
4. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн аудиторії для графічних робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806810 (дата реєстрації 14.03.2019)
5. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема зони відпочинку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806809 (дата реєстрації 14.03.2019)
6. Авторське свідоцтво «Розпис стін в холі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 86808 (дата реєстрації 14.03.2019)
7. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Макет презентаційних та інформаційних стендів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 81211 (дата реєстрації 05.09.2018)
8. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 81123 (дата реєстрації 21.08.2018)

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах,
залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»

1.Осадчий В. Доповідь «Харківський період творчого життя Мане-Каца». Міжнародний науковий семінар «Постать Мане-Каца у світовій та вітчізняній культурі». Інститут розвитку Кременчука кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області, кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2021.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні)
або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані
у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Осадчий В. Регіональні культурно-мистецькі осередки у наукових, довідкових і художніх виданнях. Монографія «Шляхи подалання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти». Кременчук. Виддавничий відділ КрНУ. 2022. С 153–167.
2. Осадчий В. В. , Малякова І.А. Навчальний посібник. Основи теорії методики дизайну / Осадчий В. В., Малякова І. А. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2020. – 98 с.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Доктор Ph.D з мистецтвознавства. Галузь знань 02 Культура і мистецтво. Спеціальність 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Тема дисертації: «Художнє життя м. Кременчука кінець ХІХ-ХХ століття». ДР № 004117 від 13. 05. 2022 р. Харківська державна академія дизайну і мистецтв 19.01.2022 р.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального
виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до
переліку наукових фахових видань України

1. Керівник НДДКР «Вдосконалення та гармонійне формування предметно-просторового середовища громадського простору лікарні засобами архітектурного дизайн-проєктування» (Договір № 550/23 – ГНКМ – КМЛПЛ від 05.05. 2023 р.).
2. Керівник НДДКР «Дослідження особливостей керування шарами, налаштування кольорового кодування та оцінка ефективності роботи зі зв’язаними смарт-об’єктами у програмі Adobe Photoshop» (Договір № 508/21 «ГНКМ – КЗК КМІАК» від 29.07.2021).
3. Керівник НДДКР «Художнє життя міста Кременчука кінець ХІХ – ХХ століття» (№ 0120U103894 від 15.09.2020).

Наявність апробаційних та/або науково-популярних,
та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Осадчий В. Формування полікультурної компетентності здобувачів освіти засобами художньо-творчої діяльності в період воєнного стану. Пленарна доповідь / тези. IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища для досягнення цілей сталого розвитку в умовах невизначеності». Кременчук. Департамент освіти кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області. 19 квітня 2023 р., Кременчук.
2. Осадчий В. Становлення дизайну як науки. ІІ Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір. Кременчук. Кременчуцьке відділення Полтавської Торгово-промислової палати. 09 червня 2022 р. Кременчук, 2022. С.120–122.
3. Осадчий В. Висвітлення культурного життя та художнього процесу Кременчука І пол. ХХ ст. у періодичних виданнях. Міжнародна науково-практична конференція Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір. Рівненський державний гуманітарний університет, доповідь. 17–18 листопада 2020 р., Рівне.
4. Осадчий В. Внесок І. Задорожного у монументальне обличчя міста Кременчука. Міжнародна наукова конференція Шості Платонівські читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998), присвячені 20-річчю від дня смерті П. О. Білецького, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, доповідь. 24 листопада 2018., Київ, 2019. С. 117–118.
5. Осадчий В. Біографія і творчість Наталії Володимирівни Юзефович. Міжнародна науково-практична конференція Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, доповідь. 18–19 жовтня 2018 р., ХДАДМ. Харків, 2018. С. 113–115.
6. Осадчий В. Внесок випускників Харківського художньо-промислового інституту у становлення художньо-монументального обличчя Кременчука. Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2017/2018 навчального року, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, доповідь. 25 травня 2018 р., ХДАДМ. Харків, 2018. С 50–53.
7. Осадчий В. Розвиток художнього та мистецького життя Кременчука кінець XIX–XX століття. Всеукраїнська науково-практична конференція Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, доповідь.14 листопада 2017 р., Кременчук, 2017. С. 98–100.
8. Осадчий В. Історичні періоди розвитку мистецького життя м. Кременчука. Міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу і молодих учених. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи в рамках ІХ Міжнародного форуму Дизайн-освіта 2017, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, доповідь. 9–12 жовтня 2017 р., ХДАДМ. Харків, 2017. С 262–265.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою;
керівництво студентом, який став призером або лауреатом
Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проєктів

1. 2023 р. – І місце на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Горошко П. С. ДЗН 20-1(2). Ілюстрування дитячої книги: тенденції, завдання, умови реалізації. Науковий керівник: Д-р Ph.D з мистецтвознавства, доц. каф. Осадчий В.В.
2. 2022 р. – І місце на другому етапі Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Видавнича журналістика». Сергієва А.О. ДЗН 18-1(3). Комікс по мотивам твору В. Рички «Княгиня Ольга». Науковий керівник: ст. викл. каф. Осадчий В.В.
3. 2022 р. – І місце у Всеукраїнському бліц-конкурсі українського патріотичного смайлу до Дня українського козацтва та Дня захисника України. Тітова Валерія, ДЗН-19-1(1). Київ, НЕНЦ, 2022 р. Науковий керівник: ст. викл. каф. Осадчий В.В.
4. 2022 р. – 2 місце у міжнародному творчому конкурсі «Golden Time Talent» у номінації «Абстрактний живопис», сертифікат (GT38-5255-8248). Котлярова К. Г. ДЗН 19-1(2). Науковий керівник: ст. викл. каф. Осадчий В.В.
5. 2020 р. І місце у Всеукраїнській онлайн виставці-конкурсі «Пандемія : самозахист, свідомість, самоізоляція» (номінація ПЛАКАТ). Адлер Катерина, ДЗН-17-1(1). Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020 р. Науковий керівник: ст. викл. каф. Осадчий В.В.
6. 2020 р. ІІ місце у Всеукраїнській онлайн виставці-конкурсі «Пандемія : самозахист, свідомість, самоізоляція» (номінація ФОТО). Даниленко Оксана, ДЗН-19-1(1). Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020 р. Науковий керівник: ст. викл. каф. Осадчий В.В.

Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими
спеціальностями галузі знань “02 Культура і мистецтво”, спеціальностями “014 Середня
освіта (Музичне мистецтво)”, “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”,
замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України, науковопедагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися
такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів,
твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти,
скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну,
музичні твори, аудіо- та відеовори, передачі (програми)
організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми
(сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

1. Організація, підготовка та проведення виставки творів студентів дизайнерів «АКЦЕНТИ» в Кременчуцькій Міській художній галереї присвяченої 100-річчю з Дня заснування Першого закладу вищої освіти у місті Кременчуці. 2021 р. (Грамоти начальника Управління культури і туризму м. Кременчука В. Кондрашова, директора Кременчуцької Міської галереї О. Бойко) Кременчук 2021 р.
2. Організація, підготовка, участь та проведення виставки творів студентів дизайнерів в рамках культурно-мистецького проєкту «КОНТРАСТИ 2018» в Кременчуцькій Міській художній галереї. (Грамота, сертифікат директора Кременчуцької Міської галереї О. Бойко) Кременчук 2018 р.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

2001-2008 рр. – виконавець художньо-оформлюючих робіт ЗАТ «Укртатнафта»

Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини».

ДОКУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА