Маслак Володимир Іванович

Завідувач кафедри,
доктор історичних наук, професор, академік
ORCID
Researcher ID
Google Scholar
Scopus 
E-mail: vimaslak2017@gmail.com


Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або
Web of Science Core Collection

1. Shabunina V., Tur O., Maslak V., Chernaia Ye. Social and Psychological Readiness of Electrical Engineering Students for Academic Mobility. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598569. Kremenchuk. 21-24.09.2021. (Scopus)
2. Маслак В., Лашко Ж., Ченчева О. Теоретичні та практичні аспекти ідентифікації клинкової зброї на прикладі багнета SG 98/05 до гвинтівки Маузера на основі металознавчого дослідження. Історія науки і техніки. 2021. № 1. С. 191-211. (Scopus)
3. Fedorenko S., Butko L., Maslak V., Nesen M., Vasylenko D., Elective subjects as an important component of the students individual educational trajectory implementation. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598672 (Scopus)
4. Butko L., Maslak V., Vasylenko D., Fedorenko S.a nd Litvinova O. Facilitation Techniques for the Preparation of the Future Specialists in the Field of the Electrical Engineering, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, DOI: https://doi.org/10.1109/PAEP49887.2020.9240816 (Scopus).
5. Maslak V., Butko L. The novel by v. T. Nariezhnyi “Bursak, Malorosiysk story” as the monument of the historical fiction. Східноєвропейський історичний вісник. [East European Historical Bulletin], 16, 63–70. DOI: 10.24919/2519-058x.16.210897 (Web of Science Core Collection).
6. Маслак В. Бутко Л., Василенко Д. Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. Вип. 3. С. 54–60. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147130 (Web of Science Core Collection).
7. Vasylenko D., Maslak V. The Practice of using interactive multimedia installations in museum sciences. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2018. № 2. С 67-70. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2018.161478 (Web of Science Core Collection).
8. Shabunina V., Tur O., Maslak V. and Sarancha V. Educational WebQuest as an innovative method of project-oriented training of electrical engineering students, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-6, DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005687.
9. Kapustyan H., Maslak V. Educational excursion &Stages of the Ukrainian statehood formation& - as a factor in the national worldview developing of the enrolled students at the Kremenchuk National University’s institute of electrical engineering and information technologies, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-4, DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005634.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України

1. Федоренко С. А., Бутко Л.В., Маслак В. І., Василенко Д. П. Діяльність церковних православних братств Полтавської єпархії: соціокультурний вимір (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям “Культурологія”. 2021. Вип. 37. С. 18-24.
2. Шабуніна В., Тур О., Маслак В. Проблема трансформації особистості в сучасному інформаційному просторі. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2021. №3. C.80-89.
3. Daria Vasylenko, Larysa Butko, Volodymyr Maslak, Yuliya Domatrak The Role of Innovative Management Facilities in Museum Activities. Socio-Cultural Management Journal. 2020. № 2. Р. 107-121.
4. Larysa Butko, Volodymyr Maslak, Daria Vasylenko, Zhanna Osikovich External Image of the Мodern Library as a Strategic Task of its Management. Socio-Cultural Management Journal. 2020. № 1. Р. 137-151.
5. Маслак В. І., Тур О. М., Шабуніна В. В. Блогінг як специфічне явище культурної діяльності та комунікації в соціумі: генеза та метаморфози значєннєвого поля. Українська культура: минули, сучасне, шляхи розвитку. 2020. Вип. 35. С. 109-115.
6. Маслак В. Бутко Л., Василенко Д. Проблеми української культури в публіцистиці Михайла Грушевського. Актуальні проблеми гуманітарних наук. 2020. №31. С. 54-59.
7. Маслак В. І., Сезін С. Ю. Особливості архівних справ 30-х років ХХ століття. Zaporizhzhia Historical Review. 2022. Vol. 6(58). С. 336-342.
8. Маслак В. І., Тур О. М., Шабуніна В. В.Концепція підготовки бібліотечних фахівців Левка Биковського. Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. А. А. Соляник. Харків : ХДАК, 2022. Вип. 62. С. 100-111.

Наявність виданого підручника, навчального посібника або монографії

1. Імідж бібліотеки : навч. посібник / Бутко Л. В., Маслак В. І., Василенко Д. П., Саранча В. І., Шабуніна В. В. Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2021. 358 с.
2. Сезін С. Ю., Бутко Л. В., Ширай В. А., Василенко Д. П., Маслак В. І., Москалик Г. Ф. Кременчук у жорнах репресій: монографія. Кременчук: ПП «Щербатих», 2020. 200 с.
3. Василенко Д., Маслак В. Осикович Ж., Сезин С., Сезин Д. «Польская операция» в Полтавской области в 30-х годах ХХ века / „Operacja Polska” w obwodzie połtawskim w latach 30-tych XX wieku : монография. Днепр: Середняк Т.К., 2017. 304 с.
4. Василенко Д. П., Маслак В. І., Тур О. М. Документознавчі аспекти діяльності сільських рад в Україні: навч. посібник. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015. 176 с.
5. Маслак В. І. Ранньомодерна українська державність очима сучасних польських та російських істориків. Кам’янець Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 356 с.
6. Маслак В. І. Образ української національно-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції XVIII – 80-х років ХХ ст. Кременчук-Київ, 2007. 286 с.
7. Щербань А. Л., Бабкова Н. В., Маслак В. І. Меморіалізація образу Григорія Сковороди в імперську та радянську добу / А.Л. Щербань, Н.В. Бабкова, В.І. Маслак // Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди: колективна монографія / за заг. ред. к.ю.н. Д. С. Луніна. Полтава, 2022. С. 294-307.

Наукове керівництво (консультування) здобувача,
який одержав документ про присудження наукового ступеня

Саранча В. І., який одержав документ про присудження наукового ступеня кандидат історичних наук 2015 р.

Участь у міжнародних наукових проєктах

2004 р. – Персональний Грант Польського комітету в справах ЮНЕСКО
01.06.2012 р. – 30.06.2012 – Інститут історії Варшавського університету
01.10.2013 р. – 31.10.2013 – Інститут історії Ягелонського університету
15.05.2019 – 20.05.2019 – Інститут культури Ягелонського університету, м. Краків, соціокультурний проект «Полікультура»
2017 – 2020 рр. – Програма «Україна-Франція: міжкультурний діалог»
11.09.2021 – 17.10.2021 – Міжнародне стажування за програмою «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience». Krakow, Poland. 180 hours / 6 ECTS. Сертифікат SZFL-000874, виданий 17.10.2021 р.

Робота у складі експертних груп Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти

022 Дизайн
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України

1. Керівник НДДКР «Актуальні проблеми дослідження історії України: джерелознавство, історіографія, методологія» (№ 01/5U004170 від 12.05.2015);
2. Керівник НДДКР «Особливості функціонування інституцій соціокультурної сфери» (№ 0120U103599 від 19.08.2020).
3. Член редакційної колегії наукових журналів «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Zaporizhzha Historical Reviеw», «Історичний архів.Archwum Historyczne. Historical archive».

Участь в атестації наукових працівників
як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради

Член спеціалізованої вченої ради 07.00.01 – історія України, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни з правом присудження доктора історичних наук у Запорізькому національному університеті
Офіційний опонент:
– 2019 р. – Маслійчук В. Л. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
– 2020 р. – Морозова О. С. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
-2021 р. – Ісаєнко О. М. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Наявність авторських свідоцтв та патентів

1. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн кабінету малюнку та живопису Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806807 (дата реєстрації 14.03.2019)
2. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «В’їзний знак «Кременчук» № 806811 (дата реєстрації 14.03.2019)
3. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Дизайн аудиторії для графічних робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806810 (дата реєстрації 14.03.2019)
4. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема зони відпочинку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 806809 (дата реєстрації 14.03.2019)
5. Авторське свідоцтво «Розпис стін в холі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 86808 (дата реєстрації 14.03.2019)
6. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «Макет презентаційних та інформаційних стендів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 81211 (дата реєстрації 05.09.2018)
7. Авторське свідоцтво «Ескіз з описом «План-схема Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» № 81123 (дата реєстрації 21.08.2018)
8. Авторське свідоцтво «Програмний продукт «Пантеон визначних українців» № 77620 (дата реєстрації 14.03.2018)
9. Авторське свідоцтво «Програмний продукт «Комп’ютерний 3D тур музеєм ПАТ «Крюківський вагонний завод» № 72143 (дата реєстрації 18.05.2017)
10. Авторське свідоцтво «Програмний продукт «Компю’терний 3 D тур містом Кременчук» № 71548 (дата реєстрації 19.04.2017)

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво
постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом,
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проєктів

2019 р.: керівництво студенткою Гречин І., яка посіла ІІІ місце в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 Економіка.
2017 р.: керівництво студенткою Гапулою Ю., яка посіла ІІІ місце в міжнародному конкурсі зі спеціальності 051 Економіка.
2016 рік: керівництво студенткою Подольською А. О., яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук.
2015 рік: керівництво студенткою Гнідаш І. А., яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук.
2019-2022 р.: голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії науки України, секція «Всесвітня історія».
2018 р.: член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії науки України, секція «Всесвітня історія».
2017 р. заступник голови галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
2022 р.: член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 032 Історія та археологія, спеціалізація «Історія української культури».

Участь у професійних об’єднаннях

Член ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини».
Член Національної спілки документознавців України.
Академік ГО «Національна академія вищої освіти України» (ГО 035-19).
Член Українсько-польського науково-дослідного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

РОЗШИРЕНЕ ПРОФЕСІЙНЕ РЕЗЮМЕ

ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У 2018-2022 р.р.