Капустян Ганна Тимофіївна

Професор кафедри гуманітарних наук,
культури і мистецтва
Доктор історичних наук,
Професор
Кавалер ордену княгині Ольги ІІІ ступеня (2008)
Відмінник освіти України (2008)
Почесна громадянка Кременчуцького району (2009)
Номінантка Премії (історичне краєзнавство) Полтавської обласної ради імені Петра Ротача (2021).
ORCID
Index Copernicus, CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) Index Copernicus: ICV 2016: 46.98. Усна історія Голодомору-геноциду 1932 – 33 рр. у спогадах свідків і пам՚яті нащадків. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Юрій Стецик (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 9/51. С. 242 – 259. 340 с. DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.9/51
Hanna Kapustyаn and Volodymyr Maslak. A National Component in Shaping the Worldview of Electrical Engineering Students. Easy Chair Preprint no. 9392 5 pages• Date: November 30, 2022.https://easychair.org/publications/preprint/CTD7


Наукові публікації у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України і за кордоном (одноосібні)

1. Голодомор 1932 – 33 р. в Україні за матеріалами московських архівів. Пам'ять 33-го кличе молодих: спогади свідків і слово історика. Кременчук, ПП Щербатих, 2017. С. 486 – 506.
2. Документи із фонду Сталіна про обставини великого Голоду в Україні (1932 – 1933 рр.). Пам'ять 33-го кличе молодих: спогади свідків і слово історика. Кременчук. ПП Щербатих, 2017. С. 512 – 516.
3. Genocide through Starvation – First Soviet Famine in Ukraine
Dedicated to the 100 year anniversary of the tragedy of the man-made famine 1921–1923. https://medium.com/@worldinfo1987?p=21476af715ac. 2021, 25.11.
4. First Soviet Famine in Ukrainе. Перший совєтський голод в Україні. До 100-річниці штучного голоду 1921 – 1923 рр. Світовий екологічний. журнал. WIT. World Information Transfer. N – Y. Зима 2021, збірник XXXIV, номер 1. С.15 – 18 .
5. «За Вашу і нашу свободу!». Польсько-український альянс 1920 року.
Za wolnosc Wasza i Nasza! Sojusz polsko-ukrainski 1920 roku. Rozpad imperiow. Ksztaltowanie powojennego ladu w Europie Srodkowo-Wschhodniej w latach 1918 – 1923. Red. Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk ets. Wroclaw – Warszwa: Instytut Pamieci Narodowi Polskiemu. 2020. S. 67 – 77. 541 s.
6. Селянський повстанський рух Півдня України (махновщина) в контексті української революції 1917–1921 рр. Український селянин. 2018. Вип. 19. С. 31 – 36. Черкаси. 2018. http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/218
http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/index

Index Copernicus: ICV 2016: 46.98.
7. Усна історія Голодомору-геноциду 1932 – 33 рр. у спогадах свідків і пам՚яті нащадків. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Історія / ред. кол. Юрій Стецик (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 9/51. С. 242 – 259. 340 с. DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.9/51
8. Hanna Kapustyаn and Volodymyr Maslak. A National Component in Shaping the Worldview of Electrical Engineering Students. Easy Chair Preprint no. 9392 5 pages• Date: November 30, 2022. https://easychair.org/publications/preprint/CTD7
9. «Москва все збіжжя забирає з України для себе»: відгуки польської і української громадськості про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні. Діалог двох культур. Річник XV. 2020. № 1. Варшава – Сулеювек. 2021. С. 179 – 190.

Свідоцтва про авторський твір:

1. Пам`ять 33-го кличе молодих: спогади свідків і слово історика: наукове видання третє доповнене. 3-є видання. Кременчук: видавець ПП Щербатих О.В., 2017. 600с. http://document.kdu.edu.ua/ohr_doc/2022_286.pdf
2. Українська державність: етапи становлення. Кременчук: ПП Щербатих. 2011. 84 с. http://document.kdu.edu.ua/ohr_doc/2022_284.pdf
3. Дві «правди», або українське село в двадцяті роки двадцятого століття. Кременчук: ПП Щербатих. 2003. 324 с. http://document.kdu.edu.ua/ohr_doc/2022_285.pdf

Монографії (одноосібні)

1. Пам`ять 33-го кличе молодих:сповіді свідків і слово історика. 3-є вид., доповнене. Кременчук. Вид-во: Щербатих. 2017. 600 с. 24 д.а.
2. Дві «правди», або українське село в двадцяті роки двадцятого століття. Кременчук. Вид-во: Щербатих. 2011. 84 с. 13 д.а.
3. Українська державність: етапи становлення. Кременчук. Вид-во: Щербатих. 2003. 324 с. 3, 5 д.а.

Наукове керівництво (консультування) здобувачів,
які одержали документ про присудження наукового ступеня

Кандидати історичних наук:
1.Ромащенко Віталій Васильович. «Збройні сили УНР як державотворчий чинник в національно-визвольній боротьбі 1917 – 1921 р.р.», подану на здобуття наукового ступення кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 2011.
2. Махиня Оксана Миколаївна. «Залучення громадськості до боротьби із правопорушеннями у добу «відлиги» (1958 – 1964 рр.)», подану на здобуття наукового ступення кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 2011.
3. Абразумова Олена Миколаївна. «Рух за створення незалежних громадських організацій в українському селі (1922 – 1928)», подану на здобуття наукового ступення кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 2013.
4. Компанієнко Олег Вікторович. «Освіта працюючої молоді як соціокультурне явище доби «відлиги», подану на здобуття наукового ступення кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 2015.
5. Єлесін Петро Володимирович. «Сільське духовенство як середовище формування української інтелігенції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)»
6. Зозуля Надія Миколаївна. «Повстанський рух на Правобережній Україні 1918 – 1921 р.р.», подану на здобуття наукового ступення кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 2018.

Участь в атестації наукових кадрів
як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради,
або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

І. Членкиня постійних спеціалізованих вчених рад:
Д 73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Д 38.053.02 Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
ІІ. Опонування д.і.н., проф. Капустян Г.Т. (2005 – ...рр.):
1. Кукса Наталія Григорівна. «Культурно-освітній розвиток українського селянства в період українізації», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 28. 09. 2005р.
2. Козацька Тетяна Юріївна. «Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928 – 1933 рр.).», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07. 00. 01 – історія України. 2005р.
3. Мандрик Ярослав Іванович. «Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х – 30-ті роки», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07. 00. 01 – історія України. 25 лютого 2006 р.
4. Шаповал Лариса Іванівна. «Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07. 00. 06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дослідження. 25. 10. 2006 р.
5. Стадник Олена Олексіївна. «Подільське село в роки НЕПу. Соціально-економічний та громадсько-політичний розвиток (1921-1928 рр.)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 17.01.2007р.
6. Стрижак Євген Миколайович. «Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920 – 1930-х років», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 18. 03. 2008 р.
7. Ткаченко Ірина Владиславівна. «Охорона здоров´я в Україні в роки нової економічної політики: соціально-історичний аспект», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 20.05.2009р.
8. Ткаченко Володимир Володимирович. «Розвиток української науки в загальносоюзному суспільно-політичному контексті ( 20 – 30-ті рр. ХХ ст.», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07. 00. 01 – історія України. 7.10.2009р.
9. Раку Юрій Григорович. «Експортна діяльність самоврядних селянських організацій УСРР в роки непу: історичний аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 1. 09. 2010.
10. Лазуренко Валентин Миколайович. «Становлення та розвиток селянських фермерських господарств в Україні: соціально-економічний аспект (1921 – 1929 рр.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 28.09.2012.
11. Новікова Олена Миколаївна. «Сільські жінки Радянської України 1930-х років: соціальний портрет», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 24. 09. 2014.
12.Мазур Інна Віталіївна. «Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 2013.
13. Романець Наталія Радомирівна. «Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925 – 1939 рр.)» , подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 8.04. 2015.
14. Рубан Володимир В´ячеславович. «Настрої та поведінка селянства Поділля наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 29.08. 2018.
15. Каганов Юрій Олегович. «Конструювання «радянської людини» (1953-1991 рр.): українська версія», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 4.10. 2019.
16. Волошин Ігор Володимирович. «Українська сільськогосподарська кооперація «Добробут»: створення та виробничо-торговельна діяльність (1924 – 1929 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 17. 05. 2019.
17. Гудзь Віктор Васильович. «Історіографія Голодомору 1932-1933 років в Україні», представлену на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. 30.09. 2019.
18. Калитвянська В. Л. «Науково-історична спадщина В. Данилова», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 07.01.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. 26. 02. 2020.
19. Харламов Михайло Іванович. «Система пожежної охорони в УСРР як складова державної політики цивільної безпеки громадян (1918–1934 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 6.05.2021.
20. Стасюк Олеся Олександрівна. «Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років в УСРР», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 24. 12. 2021.

Членкиня редакційної колегії/експерта
(рецензента) наукового видання

Членкиня редакційної колегії іноземного наукового видання:
1.World Information Transfer is a Non-Profit, Non-Governmental Organization in General Consultative Status with the United Nations, (що має загальний консультативний статус при ООН) https://worldinfo.org/wp-content/uploads/2019/12/2019-Summer-Fall-Ukr-WER.pdf
2. 2009 – член редакційної колегії часопису: Holodomor Studies Са. /Editor Roman Serbyn, University du Quebec a Montreal, Canada/ Editorial board…Hanna Kapustyan. Holodomor studies. (Journal, magazine, 2009) [WorldCat.org]
https://www.worldcat.org › holodomor-studies › oclc

«Мала академія наук України»

Лектор-консультант обласних Навчально-тренувальних зборів для учнів учасників ІІ-ІІІ етапу конкурсу МАН у таборі «Ерудит» при науковому ліцеї «Політ», що при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (2016 – 2021 рр.).

Участь у міжнародних наукових та/або
освітніх Проєктах

1. Програма «Україна – Польща: діалог двох культур» 2018 – 2023 рр.
2.Грант «Нестор Махно. Селянський рух в Україні. 1918 – 1921. Документи і матеріали». В рамках Проєкту «Селянська революція в Росії (1902 – 1922 рр.)» НАНУ – РГНФ – Інтерцентр (Великобританія) (2000 –2006 рр.)
3. Грант «Сучасна російсько-українська історіографія голоду (Голодомору) 1932 – 1933 рр. в СРСР». В рамках Проєкту «Історія сталінізму». НАНУ – РГНФ (2009 – 2011рр.)
4. Грант від Всеукраїнської громадської організації «Меморіал» для дослідження питань штучних голодів в Україні в ХХ столітті в межах проекту «Штучні голоди в Україні XX століття» (2018 – 2020рр.): «Український Голодомор у свідченнях і пам`яті: науковий аналіз усної історії».

Проведення навчально-пізнавальних занять іноземною мовою

1.Залучення до участі у серії вебінарів студентів КрНУ, стипендіатів Міжнародного Фонду Катерини Ковшевич (США), присвячених системним світовим змінам внаслідок пандемії Covid-19 впродовж 2020 р. – і по цей час. 120 год. http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=2075;
2. Horasis Extraordinary Meeting Virtual Event, 1 October 2020. On Being Vigilant Against a New Cold War The US and China seem intent on mutually escalating their trade friction by widening their restrictive scope: but so far, irrevocable actions have not been taken. This is a geopolitical gamble - how can global governments press for greater stability between the superpowers? How to prevent a new cold war? What means of dialogue and engagement are feasible? • Hans-Peter Friedrich, Vice-President, German Bundestag, Germany • Victor Gao, Chair Professor, Soochow University, China • Jean Christophe Baron von Pfetten, Chairman, Institute for East West Strategic Studies, United Kingdom • Orville Schell, Director Center on US-China Relations, Asia Society, USA • Shirley Yu, Asia Fellow, Ash Center, Harvard Kennedy School, USA Chaired by • Jay Cao, Bureau Chief London, Phoenix TV, United Kingdom

Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1. Членкиня Ради Міжнародної громадської організації «Національна Асоціація дослідження Голодомору-геноциду 1932 – 33 рр. в Україні».
2. Регіональний директор Міжнародного Фонду Катерини Ковшевич (США), що має консультативний статус при ООН.
3. Членкиня Всеукраїнського товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
4. Членкиня Національної спілки краєзнавців (НСКУ).
5. Депутатка органу місцевого самоврядування (2010 – 2020 рр.)
6. Членкиня міської (м. Кременчука) Комісії з питань найменування об´єктів топоніміки, увічнення пам´яті видатних діячів і подій, встановлення пам´ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Номінантка Премії

(історичне краєзнавство) Полтавської обласної ради імені Петра Ротача (за кращий документально-публіцистичний і науково-популярний твір з історії рідного краю та літератури) (2021р.).

Наукове консультування підприємств, установ,
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на
підставі договору із закладом вищої освіти науковою установою.

Наукове консультування відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та комунікацій із громадськістю Новогалещинської громади Полтавської області, Кременчуцького району, з 2017р. Договір № 4-06/22 «Про наукове співробітництво між КрНУ ім. Михайла Остроградського та Виконавчим комітетом Новогалещинської селищної ради» від 2022 року.