Оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.

Методика та порядок оцінювання знань студента протягом семестру

Критерії оцінювання знань з дисципліни, формою семестрового контролю якої є диференційований залік:

Критерії оцінювання знань з дисципліни, якщо формою семестрового контролю з дисципліни є тільки курсовий проєкт (робота):

Якщо курсовий проєкт (робота) є складовою частиною дисципліни, формою семестрового контролю якої є іспит або диференційований залік, то на виконання курсового проєкту (роботи) відводиться 30 годин (один кредит) із загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення дисципліни. Кількість балів на курсовий проєкт (роботу) складає пропорційну частку від загальної кількості балів.

Критерії оцінювання знань з дисципліни, формою семестрового контролю якої є іспит:

* Якщо студент пропустив більше 50% усіх занять, то він не може отримати за семестр у цілому більше 60 балів (відповідно до Положення про проведення поточного та семестрового контролю, Наказу ректора КрНУ «Про впровадження в дію критеріїв оцінювання та контролю знань студентів у кредитно-трансферній системі» та протоколу засідання кафедри ГНКМ від 05.07.2023 р. № 12).Форми і методи контролю 2023