НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Ілюстрування дитячих книжкових видань: інноваційність та традиційність (2023-2024 н.р.)

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо ілюстрування сучасних дитячих книжкових видань.
Керівник: к.філол.н., доцент Бутко Л. В.

Реєстраційна картка НДР № 0123U105238

Інформаційно-комунікаційні аспекти освітнього процесу в умовах дистанційного навчання

Метою дослідження є аналіз сформованої практики використання дистанційних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій закладами вищої освіти, визначення моделей електронного навчального курсу та особливостей його організації в закладах освіти. Об’єктом дослідження є освітній процес в умовах дистанційного навчання, предметом – інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання.
Керівник: к.філол.н., доцент Шабуніна В. В.

Реєстраційна картка НДР № 0122U201208

Художнє життя міста Кременчука кінець ХІХ-ХХ століття

Метою дослідження є розгляд особливостей розвитку художнього життя Кременчука кінця ХІХ–ХХ століття, визначення характерних особливостей, етапів та головних напрямів розвитку мистецького життя. Розкриття та аналіз особливостей розвитку регіонального мистецького процесу. При вирішенні завдань дослідження було використано комплекс загальнонаукових принципів. Методи дослідження базуються на принципах історизму, класифікації, мистецтвознавчого аналізу художнього життя Кременчука. Застосовуються засоби формального, образно-стилістичного та порівняльного аналізів.
Керівник: старший викладач Осадчий В. В.

Реєстраційна картка НДР № 0120U103894

Особливості функціонування інституцій соціокультурної сфери

Метою дослідження є аналіз діяльності організацій соціокультурної сфери в аспекті їх ефективності в процесі реалізації талантів та здібностей населення, повноцінного відпочинку, творчого дозвілля, створення сприятливих умов для становлення культурного середовища міста, регіону, країни та розробка рекомендацій щодо підвищення рівня результативності діяльності цих організацій. Щоб вирішити завдання дослідження, було використано традиційний комплекс загальнонаукових принципів (детермінізму, відображення, єдності протилежностей) і методів (формально-логічний, концептуальний і функціональний аналіз, контент-аналіз, синтез, абстрагування, порівняння теоретичних і емпіричних досліджень з даної проблематики, проблематизація, схематизація, логіко-дедуктивний метод).Вивчення сучасного соціокультурного середовища є одним із пріоритетних напрямів гуманітаристики, а також одним із завдань сучасної культурної політики держави.

Керівник: д.і.н., професор Маслак В. І.
Реєстраційна картка НДР № 0120U103599

Актуальні проблеми дослідження історії України: джерелознавство, історіографія, методологія

Метою дослідження передбачено з’ясування образу української державності в сучасних історіографічних, джерелознавчих та метологічних студіях. Методологічною основою дослідження стали як філософські, загальнонаукові методи, так і спеціальні наукові, найбільш ефективні для пізнання сфери діловодства та документообігу. Застосування діалектичного методу дозволило проаналізувати функціонування системи документообігу та з’ясувати сутність усіх його етапів, кожен із яких є окремим процесом роботи з документом. Поєднання методів аналізу та синтезу зумовило двох аспектний розгляд проблеми впровадження електронного документообігу. Одержані результати можуть бути використані при написанні конкретно-проблемних та узагальнюючих праць з історії України, сучасної історіографічної, джерелознавчої та методологічної ситуації загалом, а також з еволюції інтелектуальних уявлень та ідей. Крім того, положення і висновки НДР актуальні для подальших досліджень з історії української державності.

Керівник: д.і.н., професор Маслак В. І.
Реєстраційна картка НДР №015U004170

Інноваційні технології функціонування інституцій
сфери галузі «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Об’єкт дослідження – івент-технології як ресурс формування корпоративної культури засобами соціально-культурної діяльності.
Предмет дослідження – організаційно-виховні умови реалізації потенціалу event-технологій у формуванні корпоративної культури в організації.
Мета роботи: розкриття культуротворчого і організаційно-виховного потенціалу івент-технологій у формуванні корпоративної культури засобами соціально-культурної діяльності.

Керівник: к.і.н., доцент Саранча В. І.
Реєстраційна картка НДР № 0121U114651