029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво
Спеціальність – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітній ступінь – бакалавр, магістр
Необхідні сертифікати ЗНО(2020-2022) або НМТ(2022-2023)

1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Іноземна мова або математика, або фізика, або біологія, або хімія.
Форма навчання: денна.
Терміни навчання:за освітнім ступенем бакалавр
- на базі повної загальної освіти – 3 роки 10 місяців;
- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців;

за освітнім ступенем магістр
- 1 рік 4 місяці;
Загальні тенденції розвитку світової спільноти на початку ХХІ ст. ставлять сучасних дослідників, освітян, державних діячів перед феноменом нового типу суспільства, у якому чільне місце посідає інформація. Її збір, аналітико-синтетична обробка, передача та використання вже давно стали необхідною умовою прогресу в економіці, стабільного стану суспільства та розвитку і повноцінного функціонування державних інститутів. Потреба у спеціалістах здатних кваліфіковано і високопродуктивно працювати з інформаційними потоками та документами у новому інформаційному середовищі, може бути задоволена за рахунок підготовки фахівців зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
З метою задоволення освітніх потреб регіону кафедра ГНКМ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з 2004 р. проводить підготовку фахівців у сфері документознавства та інформаційної діяльності, у 2008 р. здійснено перший випуск бакалаврів, а у 2017 р. – магістрів. Завдяки фаховій інформаційній освіті випускники мають можливість досягти успіху в сфері аналітичної обробки інформації, створення нових інформаційних продуктів та послуг, формування комфортного та ефективного інформаційного середовища установи.
Самореалізація та високі кар’єрні можливості наших випускників можливі завдяки підготовці конкурентоспроможних фахівців у галузі культури, мистецтва та управління. Досягнення ґрунтовних теоретичних та прикладних навичок нашими студентами забезпечується завдяки високій компетентності професорсько-викладацького складу, що проводить освітній процес, навчанні на провідних базах практик міста і регіону та творчого індивідуального підходу до кожного студента.
Наші переваги:
- Наш університет є лідером серед закладів вищої освіти не тільки Полтавщини, а й Середнього Подніпров’я;
- В університеті створено всі умови для якісного навчання, відпочинку, занять у творчих колективах і спортивних секціях;
- Навчальний план спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», розроблений нашою кафедрою, передбачає вивчення дисциплін, які дають можливість отримати не тільки специфічні фахові знання, але й забезпечують компетенції, які підвищують конкурентоспроможність на різних ринках праці;
- Оплата за навчання є найнижчою в Україні, для зручності студентів існує декілька форм сплати коштів; - Усім бажаючим надається гуртожиток;
Ще одна дуже важлива наша перевага – високий рівень комунікації між студентами і викладачами кафедри. Ми завжди допомагаємо студентам у різноманітних питаннях, які виникають під час навчання.

Напрями роботи фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи:

PR-менеджер;
- PR-технолог;
- бренд-менеджер;
- інспектор відділу кадрів;
- інтернет-маркетолог;
- інформаційний аналітик;
- інформаційний менеджер;
- керівник підрозділу науково-технічної інформації;
- контент-менеджер;
- маркетолог інформаційної установи;
- менеджер знань;
- менеджер проектів;
- офіс-менеджер із питань управління інформацією;
- рекламіст;
- секретар-референт;
- цифровий куратор тощо.

Сфера застосування професійних умінь та навичок

- спеціалізовані відділи та служби для роботи з документною інформацією (державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства та установи усіх форм власності);
- інформаційні центри; інформаційно-аналітичні служби;
- відділи аналізу документної інформації;
- центри інформації й документації;
- служби комерційної інформації;
- служби електронної доставки документів;
- служби аналізу інформаційних потреб споживачів; служби інформаційного обслуговування й забезпечення;
- управління інформаційними ресурсами підприємств, організацій та установ;
- рекламні, маркетингові та консалтингові підрозділи і установи.

Більш детально напрями роботи фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зображено на принципових схемах.